Quản lý Nhà nước về Kế hoạch - Tài chính

thumbnail

Quyết định Số: 216/QĐ-BTNMT | 29/08/17

Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm »

thumbnail

Quyết định Số: 368/QĐ- BTNMT | 28/08/17

Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư số 01/2010/TT-BTC | 25/08/17

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Liên tịch Số: 40 /2009/TTLT-BTC-BTN&MT | 25/08/17

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC | 25/08/17

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Xem thêm »

thumbnail

Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP | 24/08/17

Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập

Xem thêm »