Thông tư Số: 06/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng cho các công việc sau:

- Công tác điều tra địa chất khoáng sản biển sâu từ 300 đến 2.500m nước;

- Công tác địa vật lý biển sâu;

- Công tác trắc địa phục vụ điều tra địa chất và địa vật lý biển sâu.

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

 

Download xem chi tiết tại đây