Đào tạo

thumbnail

QUYẾT ĐỊNH | 24/06/16

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Xem thêm »

thumbnail

Thông bao tuyển NCS 2016 | 23/02/16

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009; Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở Đào tạo SĐH Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Thông báo

Xem thêm »

thumbnail

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HỌC CƠ HỮU CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN | 12/11/14

Danh sách cán bộ khoa học cơ hữu Viện đến 31-12-2015

Xem thêm »