Bản tin Kinh tế địa chất - Nguyên liệu khoáng

thumbnail

Tài nguyên thiên nhiên và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế | 13/10/16

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) có trong các thành phần môi trường, là nguồn lực của tự nhiên gồm: Đất đai, không khí, nước, năng lượng, và những khoáng sản trong lòng đất… tồn tại dưới dạng tự nhiên, không phụ thuộc vào ý chí của con người. Tài nguyên là thành phần không thể thiếu, được khai thác, sử

Xem thêm »