Tiểu ban Chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam

thumbnail

Quyết định Số: 1881/QĐ-BTNMT | 29/08/17

Ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)

Xem thêm »

thumbnail

Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO | 29/08/17

Thành lập Tiểu ban chuyên môn Công viên Địa chất toàn cầu Việt Nam

Xem thêm »