Quản lý Nhà nước về Địa chất - Khoáng sản

thumbnail

Thông tư Số: 20/2017/TT-BTNMT | 31/08/17

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 06/2017/TT-BTNMT | 29/08/17

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 10/2017/TT-BTNMT | 29/08/17

Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 12/2013/TT-BTNMT | 29/08/17

Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 42/2016/TT/BTNMT | 29/08/17

Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 43/2016/TT-BTNMT | 29/08/17

Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Xem thêm »

thumbnail

Thông tư Số: 44/2016/TT-BTNMT | 29/08/17

Quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản

Xem thêm »