Chức năng nhiệm vụ

thumbnail

Tiềm lực Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ | 30/12/13

1. Cơ cấu tổ chức Viện có 250 cán bộ công nhân viên trong đó có 02 Phó Giáo sư, 24 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ, và hơn 100 kỹ sư địa chất giàu kinh nghiệm đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất k

Xem thêm »