QUYẾT ĐỊNH

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VIỆN KHOA HỌC                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Số: 140 /QĐ-VĐCKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ

tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản


 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

- Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Quyết định số 2720/QĐ-BTNMT ngày 28/11/2014 sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Địa chất và Khoáng sản, nay gọi là Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

- Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009; Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Theo đề nghị của Ban Đào tạo Sau đại học và Chánh văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quản lý nghiên cứu sinh, về luận án, bảo vệ luận án, cấp bằng tiến sĩ và các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trước đây.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện có liên quan và Ban Đào tạo Sau đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GD-ĐT(để b/c);

- Bộ TN-MT(để b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu VP, Ban ĐTSĐH.

 

 

 

 

 

file tham khảo:  Phụ lục kèm theoQuy chế đào tao SĐH 2015