Các công trình đã xuất bản

Danh sách đã xuất bản

· Bản đồ địa chất Việt Nam (Phần Miền Bắc), tỷ lệ 1:1.000.000 (tiếng Anh), 1979

· Tuyển tập công trình nghiên cứu cổ sinh (tiếng Việt), 1982

· Thư mục công trình nghiên cứu cổ sinh - địa tầng Việt Nam, 1982

· Thư mục địa chất Việt Nam và các vùng lân cận (tiếng Anh), 1988

· Atlas Cổ sinh Việt Nam (tiếng Anh), 1990

· Tuyển tập Hội nghị địa chất Đông Dương lần thứ nhất (1986), lần thứ hai (1991) (tiếng Anh)

· Giới thiệu các phương pháp địa hoá (tiếng Việt), 1991

· Bản đồ sinh khoáng Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000 (tiếng Anh), 1991

· Địa chất khoáng sản thiếc Việt Nam (tiếng Anh), 1991

· Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam (tiếng Việt), 1992

· Bản đồ thành hệ cấu trúc Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000, 1992

· Khảo sát hang động Việt Bỉ tại tỉnh Sơn La 1993, xuất bản năm 1995

· Địa chất và Khoáng sản (tiếng Việt) Tập I (1982), II (1985), III (1990), IV (1995), V (1996), VI (1998), VII (2000), VIII (2003), IX (2005), X (2008)

· Từ điển Địa chất Anh - Việt xuất bản năm 2001, tái bản  năm 2006

· Tuyển tập Hội nghị Địa chất Quốc tế Trans – KARST 2004

· Hệ Cambri ở Việt Nam, 2008

· Nghiên cứu bao thể…