Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Các đơn vị trực thuộc  >  Bài hiện tại

Phòng Khoa học công nghệ-Hợp tác quốc tế

By   /  12/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoa học công nghệ-Hợp tác quốc tế

    Print       Email

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước đây là phòng Quản lý Khoa học – Kỹ thuật được thành lập năm 1976, tách ra từ phòng Quản lý tổng hợp, trong giai đoan 1996 – 2000 đổi tên thành phòng Khoa học – Kế hoạch và từ năm 2004 thì có tên là phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế,

Hiện tại Phòng có 07 nhân viên gồm 02 tiến sĩ, 03 thạc sỹ; 02 cử nhân có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Theo chức năng, phòng là đơn vị chủ trì việc xây dựng kế hoạch mở nhiệm vụ mới và đăng ký hoạt động nghiên cứu địa chất khoáng sản hàng năm. Tham gia tổ chức và chỉ đạo thi công các đề tài nghiên cứu qua kiểm tra, theo dõi chất lượng và tiến độ thi công và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ của Viện.

Về công tác Hợp tác quốc tế, Phòng là đơn vị xây dựng kế hoạch hợp tác, tổ chức và quản lý thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện với các cá nhân tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ trên thế giới. Liên hệ, tìm kiếm đối tác để tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu với bạn bè quôc tế, tạo điều kiện để các nhà khoa học của Viện có điều kiện tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp thu công nghệ mới, tri thức mới của nhân loại. Đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện cũng như tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế.

 

Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất và tham gia xây dựng định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện.

2. Tổ chức đăng ký, xét duyệt các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, điều tra khảo sát, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

3. Chủ trì thẩm định nội dung khoa học và phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Viện.

4. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng, kết quả nghiên cứu.

5. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban chức năng tham gia thẩm định, xét duyệt các đề án, báo cáo tổng kết, các luận chứng kinh tế – kỹ thuật.

6. Đề xuất xây dựng định hướng chiến lược hợp tác quốc tế của Viện. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo có yếu tố nước ngoài.

7. Phối hợp với Văn phòng tổ chức triển khai công tác đào tạo Sau đại học, đào tạo lại.

8. Phối hợp với Văn phòng cập nhật, chịu trách nhiệm về nội dung khoa học trang web của Viện

9. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

10. Xây dựng các báo định định kỳ, đột xuất về công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

11. Thừa hành, thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

TS. Nguyễn Đại Trung

Phụ trách phòng

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Văn Tình

Phó Trưởng phòng

Email: [email protected]

 

    Print       Email