Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Các đơn vị trực thuộc  >  Bài hiện tại

Văn phòng

By   /  12/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Văn phòng

    Print       Email

Văn phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản được thành lập ngay sau khi Viện được thành lập. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Văn phòng Viện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đã đạt nhiều thành tích.

Thi hành Quyết định số 2475/2008/QĐ-TNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện, Văn phòng Viện được hợp nhất cùng phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo và phòng Thông tin, bảo tàng và được lấy tên là phòng Tổ chức – Hành chính.

Để thống nhất tên gọi của các tổ chức trực thuộc các đơn vị trong Bộ, ngày 30/6/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1266/2015/QĐ-BTNMT, theo đó phòng Tổ chức – Hành chính được đổi tên lại là Văn phòng.

Hiện tại Văn phòng có 25 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 02 thạc sĩ; 10 cử nhân, kỹ sư và 12 nhân viên.

 

Chức năng, Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện theo quyết định của Bộ trưởng. Thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Xây dựng kế hoạch nhân lực và bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện quy trình quy hoạch, đề bạt, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức và người lao động. Tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động, xét tuyển, xét hết tập sự,… cho cán bộ, viên chức và người lao động.

3. Thực hiện công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách theo quy định. Thừa uỷ quyền của Viện trưởng giải quyết ký giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, thời gian công tác, chữ ký,…

4. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn hóa công sở, phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng – dân quân tự vệ, an toàn lao động.

5. Chủ trì, phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế  tổ chức thực hiện công tác đào tạo Sau đại học, đào tạo nâng cao, đào tạo lại.

6. Thực hiện các nghiệp vụ về hành chính – pháp chế, văn thư. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc đi – đến. Kiểm tra thể thức, tính pháp lý, hiệu lực của các văn bản, quyết định, hợp đồng,… do Viện ban hành, ký kết.

7. Đầu mối đón tiếp khách, sắp xếp lịch làm việc của Viện. Chuẩn bị các cuộc họp, ghi chép biên bản họp, làm việc.

8. Quản lý mặt bằng trụ sở nơi làm việc. Theo dõi và quản lý trang thiết bị văn phòng, điện, nước, điện thoại. Phối hợp với các phòng quản lý nghiệp vụ lập kế hoạch và thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa nhỏ. Thực hiện công tác y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường cơ quan.

9. Quản trị hệ thống mạng, trang web, thư điện tử, máy chấm công, camera giám sát.

10. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ địa chất, thư viện, bảo tàng.

11. Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh cơ quan. Phòng chống hỏa hoạn, úng ngập.

12. Quản lý phương tiện vận tải. Bố trí phương tiện vận tải phục vụ công việc của Viện. Thừa uỷ quyền của Viện trưởng ký lệnh điều xe.

13. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động ; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

KS. Nguyễn Xuân Quang

 Chánh văn phòng

Điện thoại cơ quan: 0243.8544386

Email: [email protected]

ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh  ThS. Kiều Trung Chính
Phó Chánh văn phòng Phó Chánh văn phòng
Email: [email protected] Email: [email protected]
Điện thoại cơ quan: 0243.8542250 Điện thoại cơ quan: 0243.854

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

    Print       Email