Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ
Latest

Thông tư Số: 05/2015/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 05/2015/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Số:   05/2015/TT- BTNMT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/11/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; […]

Đọc tiếp →